فرآیند هوادهی ناپیوسته قیر

فرآیند هوادهی ناپیوسته قیر در فرآیندهای هوادهی ناپیوسته، خوراک پس از پیش گرم شدن به برج هوادهی منتقل میشود. فرآیند هوادهی وقتی آغاز می شود که برج به دمای حد مناسب (بالای ۱۹۰ درجه) برسد. پس از نمونه برداری در زمانهای مختلف و حصول اطمینان از رسیدن به مشخصات مورد نظر عملیات متوقف می شود.…