صنعت قیر

بررسی صنعت قیر

بررسی صنعت قیر صنعت تولید قیر شامل گروهی از شرکتهاست که بر اساس برنامه و استراتژیهایشان در تولید یکی از سه محصول اصلی قیر اولیه ، محصولات راه سازی و محصولات ساختمانی متمرکز شده اند . اغلب شرکتها در یک حوزه تخصصی تولید فعال هستند و فقط تعداد معدودی از شرکتها در دو حوزه قیر…