معراج محمد

معاون توسعه و تجارت کشور افغانستان

مصطفی مرادی - نفت معراج

معاونت تولید و بهره برداری