معراج محمد

معاون توسعه و تجارت کشور افغانستان

مرتضی ضیاالدینی دشت خاکی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مصطفی مرادی - نفت معراج

معاونت تولید و بهره برداری