فرآیند هوادهی پیوسته قیر

فرآیند هوادهی پیوسته قیر در این فرآیند آغاز عملیات مانند فرآیند ناپیوسته می باشد. هرگاه مشخصات قیر دمیده به مقدار مورد نظر رسید خوراک تازه بطور پیوسته همراه با کنترل جریان وارد شده و محصول دمیده بوسیله کنترل کننده ارتفاع خارج می شود. خوراک تازه در دمایی پایین تر از دمای عملیات وارد شده و…