Slide مصطفس مرادی - نفت معراج ۱۸ سال فعالیت در حوزه تولید QC و R&D قیر و فرآورده های نفتی مصطفی مرادی معاون تولید و بهره برداری قائم مقام شرکت بازرگانی IPT و لاتیدان گهر بندرعباس مدیریت پروژه ساخت پلنت های تولید قیر و هیدروکربن سبک و سنگین مدیریت بازرگانی در حوزه صادرات فرآورده های نفتی mostafa_moradi@merajoil.com