هیدروکربن سنگین

شرکت نفت معراج توانایی ارائه انواع محصولات نفتی در گرید های مختلف را دارا میباشد 

از جمله محصولات قابل ارائه هیدروکربن سنگین در گرید های مختلف میباشد 

انالیز انواع هیدروکربن سنگین قابل ارائه به شرح زیر میباشد

آنالیز هیدروکربن سنگین
هیدروکربن سنگین شرکت نفت معراج