آنالیز استاندارد قیر

شرکت نفت معراج توانایی ارائه انواع محصولات نفتی در گرید های مختلف را دارا میباشد 

از جمله محصولات قابل ارائه قیر در گرید های مختلف میباشد 

آنالیز استاندارد قیر قابل ارائه به شرح زیر میباشد

meraj-oil-analysis-BITUMEN (2)
merajoil_bitumen